Useful Information

Amharic Conversation

Good Morning: እንደምን አደሩ ëndemën aderu
Good Evening: እንደምን አመሹ
Good Night : ደህና ይደሩ dehna yideru
Hello/Hi: ሰላም/ ታዲያስ selam/tadiyaas
Goodbye: ጤና ይስጥልኝ t‘eanast‘ëllën
Bye: ደህና ይሰንብቱ dehna yisenbëtu
Thank you: አመሰግናለሁ amesegënallô
Thank you very much: በጣም አመሰግናለሁ bet‘am amesegënallô
welcome: እንኳን ደህና መጡ ënkwan dehna met‘u
Excuse Me: ይቅርታ  yik‘ërta
Sorry: አዝናለሁ aznallô
Yes: አዎ  awo
No: አይ ie
Please...: እባክዎን ëbakon
Mr.: አቶ ato
Mrs.: ወይዘሮ waizero
Ms: ወይዘሪት  waizerit
Do you speak English?: እንግሊዘኛ ይችላሉ? ënglizënya yichëlallu?
I speak a little... :  ቲኒሽ tënnësh
Do you understand: ገባዎት  gebbawot
I understand: gebëtonyal
I don't understand: algebanyëm
Could you please speak more slowly?: ëbakon k‘ess bëlô yinageru?
Could you repeat that?: mën allu?
Please write it down.: ëbakon yis‘afuliny
How do you say... ?: ëndeat yiballal?
How are you?: dehna not?
Fine!: dehna!
What is your name?: sëmëwot man nô?
My name is... : sëmea... nô.
Where are you from (a Country, region, province, state, city...)? : ke yeat ager not?
Where did you come from (general)?: ke yeat met‘u?
How old are you?: ëdmeawot sëntë?
I'm... years old.: ...ametea nô.
What do you do (as an occupation)?: sërawot mëndën nô?
Are you married?: agëbtewal
I am single.: alagebahum
I am married: agëbëchallô
I like... : ...ëwaddallô/ëwedewallô
I don't like... : ...alweddëm/alëweddewëm
Do you like... ?: ...yiwoddallu?
Where are you going?: yeat yiheadallu
Sure!: ërgt‘enya
Just a minute.: ëbakon met‘ebek‘
It's important.: t‘ek‘ami nô
Look!: mefeleg!
Listen/Listen to this!: yismu!
Where is the... ?: ...yeat nô?
How do we get to?: wede... ëndeat ëheadallô?
It is far!: k‘ërb!
It is near!: ruk‘ nô! At the next corner.: yemik‘et‘ëllô metat‘efiya nô...
Straight ahead... : bek‘et‘ëta yihudu
To the right... : be k‘eny bekul yitat‘efu
To the left... : be gra bekul yitat‘efu
Behind.: beholla
In front of.: fit le fit
North.: wede semean
South.: wede debub
East.: wede mësrak‘
West.: wede më’ërab
How much does... cost?: ...sëntë nô?
Stop!: ëzzih ak‘um/ak‘umi!
How long does... take?: sënt gizea yiwesdal?
I need a (another)...: (leala)...ëfellëgallô.
Where is the bathroom?: ye hëzb {banyo beat/shënt beat/mes‘edaja beat} yeat nô?
Could I please use the telephone.: sëlk met‘ek‘em ëchëlallô?
I am hungry!: rabeny t‘emany!
Breakfast: k‘urs
Lunch: mësa
Dinner: ërat
Snack: ye shie gizea
I'd like to buy... : ...megzat ëfellëgallô
It is too expensive...: betam wëdd nô!
It is cheap.: rëkash nô.
What time is it?: sënt se’at nô?
What date is it today?: k‘en sëntë nô?
What day is it today?: zarea k‘enu mëndën nô...
Today: zarea
This morning: zarea t‘ewat
Tonight: zarea mata
This week: bezzih samënt
This year: bezzih amet
Now: ahun
Yesterday: tënantëna
Day before yesterday: ke tënantëna wediya
Yesterday morning: tënantëna t‘ëwat
Last night: tënantëna mata
Last Week: yalefô samënt
Last Year: yalefô amet
Tomorrow: nege
Day after tomorrow: ke nege wediya
Tomorrow morning: nege t‘ewat
Tomorrow afternoon: nege kese’at
Tomorrow evening: nege mata
Next week: yemimet‘aw samënt
Next year: yemimet‘aw amet
Afternoon: kese’at
Day: k‘en(u)
Midnight: ëkule lealit
Morning: t‘ewat
Night: mata
Evening: mëshët
Noon: ëkule k‘en
Sunrise: ye s‘ehie mewt‘at
Sunset: ye s‘ehie megbat
I don't have money!: genzeb yelenyëm
Help!: ërdata!
Stop!: k‘um
Go away!: temelless!
Thief!: leaba
Fire!: ësat!
Watch Out!: tet‘enk‘ek‘
I'm lost!: menged t‘eftobënyal
Cardinal Numbers
1: and
2: hulett
3: sost
4: arat
5: amëst
6: sëdëst
7: sebat
8: sëmënt
9: zet‘eny
10: assër
11: assra and
12: assra hulett
13: assra sost
14: assra arat
15: assra amëst
16: assra sëdëst
17: assra sebat
18: assra sëmënt
19: assra zet‘eny
20: haya
30: selassa
40: arba
50: hamsa
60: sëlsa
70: seba
80: semanya
90: zet‘ena
100: meto
1000: and shi
100000: meto shi
1000000: and milliyon
Ordinal Numbers
1st: andenya
2nd: hulettenya
3rd: sostenya